Záhady egyptských bohů: Tajemství a moc starověkého Egypta odhalena

Egypt Bohové

Egyptská mytologie je jednou z nejstarších a nejzajímavějších mytologií na světě. Je tvořena mnoha bohy a bohyněmi, kteří byli uctíváni starověkými Egypťany po celé generace. Tyto bohy a bohyně byly přisuzovány různým oblastem lidského života, jako jsou například válka, plodnost či slunce. Zde se dozvíte více o egyptských bozích a jejich významu pro egypstkou civilizaci.

Představení egyptského náboženství

Egyptské náboženství bylo velmi komplexní a důležitou součástí starověké egyptské kultury. Egypťané měli více než 2000 bohů a bohyň, kteří byli spojeni s různými aspekty přírody a lidského života. Mezi nejvýznamnější egyptské bohy patřili například Re, bůh slunce, Isis, bohyně plodnosti a matka všech bohů, Horus, ochránce faraonů a Thoth, bůh moudrosti a písemnictví.

Každý z těchto bohů měl svou specifickou roli ve vesmíru a byl uctíván pomocí obřadů a modliteb. Například Re byl obdivován pro svou sílu vyvolat každý den svítání a západ slunce, zatímco Isis byla ctěna pro svou schopnost ochraňovat rodiny a poskytovat plodnost. Tyto kulty se rozvinuly kolem bohů poté, co vliv jednoho ze dvou hlavních rivalizujících centrálních vlád (vláda v Tebách) se stal dominantním na úkor druhého (vláda v Héliópoli) v 3.tisíciletí BC.

Podle egyptské mytologie bohové a bohyně zrodili sami sebe, tito horuvatí, potomstvo slunce. Jak hledali smysl světa lidé, tak i egyptští bohové byli nepochybně nedílnou součástí toho, co Egyptáni viděli jako celý vesmír a rovnováhu v něm. Důležitost těchto symbolů lze spatřit nejen v samotném uctívání, ale i v uměleckých dílech a architektuře. Pokud se člověk zajímá o starověkou kulturu Egypta, je nutné zahrnout i znalosti o tomto složitém náboženství.

Hlavní bohové egyptského pantheonu

Hlavní bohové egyptského pantheonu byli pro obyvatele starověkého Egypta velice důležití. Mezi nejznámější z nich patřil sluneční bůh Rá, bohyně plodnosti a mateřství Ísis, bohyně oplodnění Hathor, vládce podsvětí Osiris a všemocný bůh Horus. Každý z těchto bohů měl svou specifickou roli v egyptské mytologii a byl uctíván na různých místech po celém Egyptě. V dnešní době jsou tato uctívání považována za součást historie a turistických atrakcí této krásné země.

1. Ra - bůh slunce

V egyptské mytologii hrál bůh Ra klíčovou roli jakožto božstvo slunce. Byl zobrazován jako muž s hlavou sokola a jeho jméno je odvozeno ze slova "ír", což znamená právě slunce. Podle legendy každý den ráno vylézá Ra ze svého podzemního světa, aby se vydal na nebeskou cestu, kde pluje po řece Nejlépe k obzoru, kde pak opět zapadá a putuje zpátky do podsvětí. Tímto způsobem symbolicky umírá a znovu se rodí každý den, což bylo důležité pro životní cyklus Egypta v dobách faraónů.

2. Osiris - bůh života, smrti a znovuzrození

Osiris byl jedním z nejdůležitějších bohů starověkého Egypta. Byl považován za bůh života, smrti a znovuzrození. Jeho kult se rozšířil po celém Egyptě a jeho obraz byl všudypřítomný. Osiris byl vnímán jako ochránce zemřelých a jeho role při soudném dni byla klíčová pro zajištění vstupu do posmrtného života. Byl také spojován s obnovou plodnosti a každoročním obnovením řádu v přírodě. Podle mýtu byl Osiris zavražděn svým bratrem Setem, ale později byl znovuzrozen díky pomoci své manželky Isis. Osirisův kult měl velký vliv na egyptskou náboženskou tradici a jeho symbolika ovlivnila mnoho dalších kultur po celém světě.

3. Isis - bohyně plodnosti a ochránkyně rodiny

Isis patří mezi nejvýznamnější bohyně egyptského panteonu a její vliv na egyptskou kulturu sahá až do nejstarších dob. Byla považována za ochránkyni rodiny, žen, plodnosti a zemědělství. Její symbolická představivost se zobrazovala v mnoha podobách jako matka, bohyně mateřství, královna nebes, ochránkyně hrobu a tak dále. Úcta k ní byla velmi silná a rozšířená po celém Egyptě. V ikonografii se často zobrazovala s rohem hojnosti a korunou ve tvaru trůnu na hlavě, což byly symbolem jejího postavení jako královny nebes. V pozdním období se stala součástí mysterijního kultu Izydy a Osirise, který se rozšířil i mimo Egypt.

4. Horus - bůh ochránce faraona a spravedlnosti

Horus je jeden z nejvýznamnějších egyptských bohů, který byl uctíván po celé říši. Často se zobrazoval jako sokol nebo muž se sokolí hlavou a slunečním kotoučem na hlavě. Byl považován za ochránce faraona a zároveň symbol spravedlnosti. Podle egyptské mytologie byl Horus synem bohyně Isis a bůh Osirise, který byl později zabaven svým bratrem Sethem. Horus se poté vydal na pomstu a s pomocí bohyně Hathor porazil Setha a nastolil spravedlnost na trůnu Egypta. Horus byl také spojován s válkou, loveckými schopnostmi a královskou mocí. Lidé věřili, že Horus chrání faraona před nebezpečím a pomáhá mu udržet stabilitu ve společnosti.

5. Anubis - bůh pohřebních rituálů a mrtvých

Anubis je jeden z nejznámějších egyptských bohů, který byl spojen s pohřebními rituály a mrtvými. Byl zobrazován jako postava se šakalí hlavou a tělem člověka, což symbolizovalo jeho spojení s pomalou rozkladající se tělesností a posmrtným životem. Anubis měl velký význam při balzamování jedinců, kteří zemřeli, aby jejich těla udržel v co nejlepším stavu pro posmrtnost. Také se mu připisovala role průvodce duše na cestě do podsvětí. V egyptské mytologii má Anubis důležité místo jako jeden z potomků boha slunce Ráho, kterého doprovázel na jeho cestách po nebi.

Další významní bohové a bohyně

V egyptské mytologii existuje mnoho dalších významných bohů a bohyň, kteří hráli důležitou roli v náboženském životě starověkých Egypťanů. Mezi tyto bohy patřil například Thovt, bůh moudrosti a písma, který byl zobrazován s pšeničnými klasy na hlavě a psacím štítem v ruce. Dalším důležitým bohem byl Ptah, bůh stavitelství a kreativity, který byl často spojován s řemeslníky a umělci. Kromě toho byla mezi Egypťany velmi ctěna bohyně Neith, ochránkyně války a loveckých zbraní. Často byla zobrazována jako žena s lukem na rameni a korunou ve tvaru košíku na hlavě.

Dalšími významnými egyptskými bohy a bohyněmi byli například Maat, bůh spravedlnosti a rovnováhy, nebo Sobek, bůh slunce a symbol života obklopeného vodami Nilu. Tyto bohy lze najít i na mnoha zachovaných památkách egyptského umění a architektury po celém světě.

1. Thoth - bůh moudrosti a písemnictví

V egyptské mytologii je Thoth považován za bůh moudrosti, písemnictví, věd a magie. Byl spojován s podporou vzdělanosti a znalostí, které zahrnovaly oblasti jako astronomii, matematiku a lékařství. Kromě toho byl i ochráncem kronikářů a učitelů. Thoth byl často zobrazován jako ibis – pták s dlouhým zahnutým zobákem nebo také jako baboon – pavián. Jeho symboly jsou pera a papyrusové svitky.

2. Bastet - bohyně lásky, plodnosti a ochránkyně domácnosti

Bastet je jednou z nejpozoruhodnějších egyptských bohyň, jejíž jméno v překladu znamená "ta zvaná Boská", což dokonale reflektuje její uctívání. Bastet byla bohyní lásky, plodnosti a ochránkyně domácnosti a mnoho Egypťanů ji považovalo za svého osobního patrona. Obvykle byla vyobrazena jako kočka nebo žena s kočičí hlavou, což symbolizovalo nejen její lásku k tomuto zvířeti, ale i ochranu rodiny před myšlenkovými nepřáteli. Navíc se věřilo, že Bastet má moc nad stvoření a udržování harmonie ve společnosti a v domácnosti. Proto byla často oslavována prostřednictvím různých rituálů a obřadů, které jí měly zajistit přízeň a ochranu pro celou rodinu.

3. Sekhmet - bohyně války a ochránkyně faraonů

Sekhmet je jednou z nejvýznamnějších egyptských bohyň. Je spojována s válkou, ale také s ochranou faraonů a celého Egypta. Její jméno v překladu znamená "Ta mocná" nebo "Ta silná". V ikonografii bývá obvykle zobrazována jako žena s hlavou lvic či jako samotný lev. Podle legendy byla stvořena Ráem jako jeho ochránkyně, aby chránila svého pána před jeho nepřáteli. Její rozmarnost a krutost ji však donutily být usměrněna Hathor - bohyní lásky a plodnosti. I přesto však zůstala důležitou bohyní uctívanou mnoha egyptskými faraony, kteří se k ní modlili o ochranu před svými nepřáteli.

4. Sobek - bůh krokodýlů a ochránce Nilu

Sobek je jedním z nejzajímavějších egyptských bohů, který byl uctíván jako ochránce Nilu a bůh krokodýlů. Jeho symbolickou podobou byla právě tato plazí stvoření. Sobekova první zmínka se datuje do starověkého Egypta, kde se začal stávat významným bohem již od 1. dynastie (3900-2770 př.n.l.). Jeho obraz je často zobrazen s krokodýlovou hlavou či jako muž s krokodýlovou hlavou v náklonnosti na hrobce. Sobek byl spojen s mnoha dalšími egyptskými bohy a symboly, jako například s Ptahem, Raem, Horusem a Hapiem. Ve své funkci ochránce Nilu pomáhal udržovat rovnováhu mezi suchem a vlhkostí pro úrodnost půdy pro egyptské pole spravedlnosti.

Význam bohů v egyptské společnosti

Již od dávných dob hráli bohové v egyptské společnosti velkou roli. Věřilo se, že každý z nich má svůj konkrétní úkol a moc nad určitými aspekty života, jako jsou například plodnost, války či zemědělství. Proto byli bohové uctíváni a obdivováni jako ochránci a patroni různých oblastí lidského života.

Zvláště během starověku byla egyptská společnost nesmírně náboženská a vztah k bohům byl velmi silný. Lidé stavěli monumentální chrámy a sochy k uctívání svých božstev, což mělo symbolizovat respekt a vděčnost za pomoc při řešení problémů a překonání překážek.

Bohům také byly přisuzovány určité charakteristiky, které se projevovaly v jejich atributu – například Horus měl hlavu orla, Isis mohla být zpodobněna s rohy na hlavě a Osiris byl znázorňován s pestrou barvami.

Navzdory tomu, že egyptská společnost uctívala mnoho bohů, tito Bohové nebyli vnímání jako skuteční lidé nebo nadpřirozené bytosti, ale spíše jako antropomorfní a zoomorfní symboly egyptské kultury.

V závěru můžeme konstatovat, že egyptská náboženská víra a bohové představují nejen fascinující část historie této země, ale také svědectví o bohaté a komplexní kultuře. Věřilo se, že bohové ovlivňují různé aspekty života a jejich uctívání bylo nedílnou součástí každodenního rituálu. Dnes jsou egyptští bohové stále předmětem studia a obdivu a jejich mýty a legendy inspirují umělce i vědce po celém světě.

Zdroje

V egyptské mytologii hráli bohové klíčovou roli a byli považováni za zdroj moci a nestranností. Egyptská kultura se vyznačovala zvláštním uctíváním těchto božstev, které představovaly různé aspekty přírody a lidských vlastností. Mezi nejznámější egyptské bohy patřili Ra, bůh slunce a stvořitel světa; Isis, bohyně plodnosti a ochránkyně rodin; Horus, bůh ochrany, spravedlnosti a královské moci; Anubis, bůh mrtvých; Hathor, bohyně lásky a krásy; Thoth, bůh moudrosti a magie. Tyto bohy doplňovali další menší božstva s různými funkcemi. Egyptská společnost si velice vážila těchto božstev a každý z nich měl svou posvátnou symboliku.

Publikováno: 31. 08. 2023

Kategorie: historie

Autor: Tereza Navrátilová

Tagy: egypt bohové | egyptian gods